Kontakt

KROS-BRUK

Paweł Mietlicki

Bytnica 129

66-630 Bytnica

nip: 9261641240

regon: 080453179

poczta: kros-bruk@wp.pl

nr tel: 726598053